Chân chống máng lưới

Chân chống máng lưới  sử dụng làm chân chống máng trên tủ điện hoặc sàn. Khách hàng có thể yêu cầu chiều cao và chiều rộng cụ thể

 

.
.
.