Miếng xuống máng lưới TDH

Miếng dẫn máng lưới được sử dụng để nối giữa máng cáp dạng lưới với thiết bị, thuận tiện cho việc xuống cáp

 

 

 

.
.
.